Спрей UV-Dayglow

Спрей UV-Dayglow е цветен спрей с изключителни блестящи цветни ефекти за коса и перуки. Измива се. Свети интензивно под ултравиолетова светлина и впечатлява със своята наситеност и при ярка светлина.


Продуктов код: 02254/00

Описание на продукта

Спрей UV-Dayglow е цветен спрей с изключителни блестящи цветни ефекти за коса и перуки. Измива се. Свети интензивно под ултравиолетова светлина и впечатлява със своята наситеност и при ярка светлина.

Hazard statements

Hazard statements: H222 Изключително запалим аерозол. H229 Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Precautionary statements: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F.

Допълнителна информация: Do not spray into eyes. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Disposal / recycling of completely emptied container only.

Danger

  • опасни стоки

Моля обърнете внимание!

Нюансите показани в цветовата схема може да не са идентични с оригиналните нюанси на продукта.

Ние препоръчваме

Криолан бранд
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care